ลงทะเบียนพะเยาวิจัย 9



การชำระเงินค่าลงทะเบียนส่งผลงาน (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย.2562 : 2000/บทความ) (หลังวันที่ 4 พ.ย.2562 : 2500/บทความ) 

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วม   (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย.2562 : 1000/ท่าน) (หลังวันที่ 4 พ.ย.2562 : 1500/ท่าน) 

การออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

*โปรดทราบ!!!!! ท่านที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว ทางผู้จัดงานได้ทำการออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นถ้าหากมีารแก้ไขใบเสร็จ ทางผู้จัดงานจะทำการขีดฆ่าแล้วเซ็นต์กำกับให้ได้เท่านั้น

ตามที่ท่านได้ส่งบทความและทำการแจ้งที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงินเข้ามาในระบบพะเยาวิจัย 9 นั้น

*กรณีที่ 1 การแจ้งที่อยู่การออกใบเสร็จผิด ทางผู้จัดงานไม่สามารถทำการเปลี่ยนฉบับให้ใหม่ได้ แต่จะแก้ไขโดยการเซ็นต์กำกับและเขียนเพิ่มเติมได้เท่านั้น

*กรณีที่ 2 หากต้องการใบเสร็จรับเงินใหม่แทนฉบับเก่า ท่านต้องชำระเงินเพิ่มเติมที่หน้างานอีกครั้ง เพื่อทำการออกใบเสร็จใหม่


ประกาศผลการพิจารณาพะเยาวิจัยครั้งที่ 1 (คู่มือตรวจสอบผลการพิจารณา)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเหตุ: ทางผู้ประสานงานจะทยอยนำผลการพิจารณาขึ้นนะคะ





Poster

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่

 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
  • 1.1) จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ภายหลังจากวันนำเสนอไม่เกิน 1 เดือน)
 2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (จำกัดจำนวนไม่เกิน 15 บทความ)
  • 2.1) วารสารนเรศวรพะเยา จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
  • 2.2) ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม)
 3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCI กลุ่ม 2) (จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 บทความ)
  • 3.1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
  • 3.2) ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

กำหนดการกิจกรรม

# กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน*วารสาร นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceeding ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2562 กรกฎาคม 2562
2 - ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562 – 1 ตุลาคม 2562 กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562
3 ประกาศผลการพิจารณา 30 กันยายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562 -
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกินวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ไม่เกินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 -
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไม่เกินวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 -
6 ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2562
7 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 23-24 มกราคม 2563
8 สรุปผลโครงการ กุมภาพันธ์ 2563 – มีนาคม 2563
*วารสารนเรศวรพะเยา หรือวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4