Poster

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่

 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
  • 1.1) จะดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ภายหลังจากวันนำเสนอไม่เกิน 1 เดือน)
 2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (จำกัดจำนวนไม่เกิน 15 บทความ)
  • 2.1) วารสารนเรศวรพะเยา จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
  • 2.2) ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม)
 3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (TCI กลุ่ม 2) (จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 บทความ)
  • 3.1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 (กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)
  • 3.2) ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

กำหนดการกิจกรรม

# กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน*วารสาร นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceeding ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ก.ค. 2562 ก.ค. 2562 ก.ค. 2562
2 - ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
ก.ค. 2562 – 31 ส.ค. 2562 ก.ค. 2562 – 1 ต.ค. 2562 ก.ค. 2562 – ธ.ค. 2562
3 ประกาศผลการพิจารณา 30 ก.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 -
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกินวันที่ 6 ต.ค. 2562 ไม่เกินวันที่ 11 พ.ย. 2562 -
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข ไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. 2562 ไม่เกินวันที่ 2 ธ.ค. 2562 -
6 ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ไม่เกินวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ไม่เกินวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ไม่เกินวันที่ 2 ธ.ค. 2562
7 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 23-24 ม.ค. 2563
8 สรุปผลโครงการ ก.พ. 2563 – มี.ค. 2563
*วารสารนเรศวรพะเยา หรือวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4