การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2557 

วันที่ 23-24 มกราคม 2557

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
 
1. หลักการและเหตุผล
           มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสะสมองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงประเด็นและพื้นที่ โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการสร้างกลไกให้นำไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย 2557 ประกอบด้วย
         1. การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3 “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม”
         2. การประชุมระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3”
         3. The 2 nd International Conference…Symposium on “Business Opportunities in Health Research on Herbs” เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชย์แก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
         2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
         3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการพัฒนางานวิจัยทั้งขององค์กรและระดับชาติ
3. ระยะเวลาดำเนินการ
        23 – 24 มกราคม 2557
4. สถานที่จัดประชุมวิชาการ
         อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
5. กลุ่มเป้าหมาย
         คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
6. รูปแบบการประชุม
         1. การปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)
         2. นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล
         3. นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
         4. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
         5. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
         6. การประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
7. กลุ่มงานวิจัย/ นิทรรศการผลงานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา ได้แก่
         1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
         2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
         1. คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         2. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ
         3. เกิดเครือข่ายนักวิจัยในระดับองค์กร ระดับชาติและนานาชาติ
9. ปฏิทินกรอบเวลา
กิจกรรม กรอบเวลา
เปิดรับผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ตุลาคม 2556
ประกาศผลการพิจารณา 15 พฤศจิกายน 2556
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข 29 พฤศจิกายน 2556
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนและชำระเงิน 29 พฤศจิกายน 2556
นำเสนอผลงานวิจัย 23 – 24 มกราคม 2557
หมายเหตุ: 1. รูปแบบ (Template) การจัดทำต้นฉบับ สามารถ Download ได้ที่ www.prc.up.ac.th
2. ขนาดโปสเตอร์ 80 ซม. x 120 ซม.
อัตราค่าลงทะเบียน
         ผู้นำเสนอ                  1,500บาท
         ผู้ร่วมงานทั่วไป 1,000          1,000 บาท
         หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารการประชุม และอื่น ๆ