กำหนดส่งผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ
  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. กลุ่มการวิจัยสถาบัน (R2R)

ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณา 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2
(หลังจากพิจารณาผลงาน)
8 ธันวาคม 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขและชำระเงิน

8 ธันวาคม 2560

นำเสนอผลงานวิจัย 25-26 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4