กำหนดส่งผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

  กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2559     

   ประกาศผลการพิจารณา

   ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2) หลังจากพิจารณาผลงาน

          17 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

   วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
   ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข และการชำระเงิน


         17 พฤศจิกายน 2559 - 10 ธันวาคม 2559

   นำเสนอผลงานวิจัย       26-27 มกราคม 2560


   ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

   ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4