You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PHAYAO RESEARCH CONFERENCE

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13

Frontier area based Research for sustainability development goals

  • ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

OnSite / Online Conference

ประกาศการลงทะเบียน

นับเวลาถอยหลัง

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
24-26 มกราคม 2567 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

ลงทะเบียนพะเยาวิจัย 13

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์

ที่ กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน Proceedings
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กรกฎาคม 2566
2 ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ กรกฎาคม 2566 – 16 ตุลาคม 2566
3 ประกาศผลการพิจารณา ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2566
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข 20 ธันวาคม 2566
6 นนำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 24-27 มกราคม 2567
7 การตีพิมพ์เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 2567

รายการ ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ผู้ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 2,500 1,000
ชำระค่าลงทะเบียนปกติหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2566 3,000 1,500

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

พะเยาวิจัย
พะเยาวิจัย 13

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

เปิดแผนที่

ติดตามทาง SOCIAL UPDATES

ติดต่อเอกสารบทความวิจัย
(วริศรา คลังนุ่ม, รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)

ติดต่อเอกสารการเงิน
(ฐิติรัตน์ ทองคำเปลว)

ติดต่องานด้านทั่วไป
(สิริทัชญา พามณี, จักรพงค์ มาลีพัตร)