ประกาศการลงทะเบียน

เล่มบทคัดย่อ(พะเยาวิจัย 10)


ดาวน์โหลด

เล่ม Proceedings (พะเยาวิจัย 10)

ดาวน์โหลด


Poster

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่

 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)
  • 1.1) เผยแพร่ทางออนไลน์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ภายหลังจากวันนำเสนอไม่เกิน 1 เดือน)

 2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารนเรศวรพะเยา (จำกัดจำนวนไม่เกิน 15 บทความ) ประจำปี 2564
  • 2.1) วารสารนเรศวรพะเยา จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูลของ ACI  
  •       (ด้านการเกษตรและชีววิทยา ด้านชีวเคมี, พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

 3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 บทความ) ประจำปี 2565
  • 3.1) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2 
  •        (ด้านภาษาศาสตร์ ด้านบริหารศึกษา ด้านการศึกษาศาสตร์)

กำหนดการกิจกรรม

# กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสาร นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceeding ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563 มิถุนายน 2563
2 - ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
- ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563 มิถุนายน 2563 – 1 ตุลาคมม 2563 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
3 ประกาศผลการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 -
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกินวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 16 พศจิกายน 2563 -
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุมิ ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 -
6 ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วมทั่วไป ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน 4 ธันวาคม 2563 ไม่เกินวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2563
7 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 28-29 มกราคม 2564
8 สรุปผลโครงการ กุมภาพันธ์ 2564 – มีนาคม 2564
*วารสารนเรศวรพะเยา สามารถตีพิมพ์ได้ในปี 2564
*วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถตีพิมพ์ได้ในปี 2565 อัพเดทวันที่ 2 มิถุนายน 2563