กำหนดส่งผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2559     

ประกาศผลการพิจารณา

ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2) หลังจากพิจารณาผลงาน

       17 พฤศจิกายน 2559

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข และการชำระเงิน


      17-24 พฤศจิกายน 2559

นำเสนอผลงานวิจัย       26-27 มกราคม 2560


ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4