กำหนดส่งผลงาน

โปสเตอร์-PR-พะเยาวิจัย-8-final

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

**หากตีพิมพ์เป็น Proceeding ให้ส่งมาเป็น Full paper ไม่เกิน 15 หน้า**

  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณา
  1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. วิทยาศาสตร์และสเทคโนโลยี
19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2
(หลังจากพิจารณาผลงาน)
ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2561
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขและชำระเงิน

 7 ธันวาคม 2561

นำเสนอผลงานวิจัย 24-25 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4