กำหนดส่งผลงาน

เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ

**หากตีพิมพ์เป็น Proceeding ให้ส่งมาเป็น Full paper ไม่เกิน 15 หน้า**

  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณา
  1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. วิทยาศาสตร์และสเทคโนโลยี
13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ชำระเงินต้องแก้ไขเอกสารครั้งที่ 2
(หลังจากพิจารณาผลงาน)
12 ธันวาคม 2560
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไขและชำระเงิน

29 ธันวาคม 2560

นำเสนอผลงานวิจัย 25-26 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5

ภาพกิจกรรมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4