You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
PHAYAO RESEARCH CONFERENCE

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12

Research & Innovation for sustainable development goals (SDGs)

  • ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

OnSite / Online Conference

นับเวลาถอยหลัง

โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
25 – 27 มกราคม 2566 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

ลงทะเบียนพะเยาวิจัย 12

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา บุคลากรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

โปรเตอร์ ประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
ที่ กิจกรรม นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน วารสาร* นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceedings
1 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565
2 • ลงทะเบียนและเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์
• ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั่วไป
กรกฎาคม 2565 – 15 กันยายน 2565 กรกฎาคม 2565 – 10 ตุลาคม 2565
3 ประกาศผลการพิจารณา ตั้งแต่ 30 กันยายน 2565  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 
4 ผู้นำเสนอยืนยันการนำเสนอ ไม่เกิน 12 ตุลาคม 2565  ไม่เกิน 16 พฤศจิกายน 2565
5 ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข 31 ตุลาคม 2565  20 ธันวาคม 2565 
6 นำเสนอผลงานวิจัย/ เข้าร่วมงาน 25-27 มกราคม 2566  25-27 มกราคม 2566 
7 การตีพิมพ์เผยแพร  วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1-3 ประจ าปี 2566 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-2 ประจ าปี 2566  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566


รายการ ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ผู้ลงทะเบียนร่วมงานทั่วไป
ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 2,500 1,000
ช าระค่าลงทะเบียนปกติหลังวันที่ 1 ธันวาคม 2565  3,000 1,500

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

Voelas
พะเยาวิจัย 12

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

เปิดแผนที่

ติดตามทาง SOCIAL UPDATES

ติดต่อเอกสารบทความวิจัย
(วริศรา คลังนุ่ม, รัชฏาภรณ์ แก้วสืบ)

ติดต่อเอกสารการเงิน
(ฐิติรัตน์ ทองคำเปลว)

ติดต่องานด้านทั่วไป
(สิริทัชญา พามณี, จักรพงค์ มาลีพัตร)